Bł. Jan Wojciech Balicki

Jan Balicki urodził się 25 stycznia 1869 r. w Staromieściu, obecnie należącym do Rzeszowa. Na chrzcie św., który odbył się następnego dnia, nadano mu imiona: Jan Wojciech.

W jego domu rodzinnym panowała głęboko religijna atmosfera. W latach (1876-1888) chodził do szkoły w Rzeszowie. «Jan w nauce był pilny i systematyczny — napisał kolega szkolny sługi Bożego Stanisław Jaworski — bardzo dobry i uczciwy, niewinny w myślach, słowach i uczynkach. Z powagą i odpowiedzialnością patrzył na świat i umiał odróżnić prawdę od fałszu».

We wrześniu 1888 r. Jan wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu; po 4 latach formacji intelektualnej i duchowej został wyświęcony na kapłana 20 lipca 1892 r.

Z wielką radością rozpoczął jako wikariusz swoją posługę kapłańską w parafii Polna. Szybko pozyskał sobie serca nowych parafian, którzy widzieli w nim wspaniałego kaznodzieję, cierpliwego spowiednika i kapłana kochającego modlitwę.

Po roku pracy został wysłany do Rzymu, by kontynuować studia na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. «Nie studiuję — napisał w swoich notatkach — po to, by mieć jak najlepsze oceny albo żeby zdobyć różne tytuły naukowe. Studiuję, by dowiedzieć się czegoś więcej o Bogu, by Go lepiej poznać, by kochać Go coraz więcej».

Ks. Balicki na uniwersytecie słuchał z uwagą wykładów, czyniąc skrupulatnie notatki. Po powrocie do domu czytał je oraz studiował materiały związane z omawianym tematem. Rozczytywał się w pismach św. Tomasza z Akwinu, a następnie szedł do kaplicy, by przed Najświętszym Sakramentem medytować nad tym, co było przedmiotem lektury. Jeden z kolegów ks. Balickiego z lat studenckich powiedział: «Jan przerobił całą dogmatykę na klęczkach przed Najświętszym Sakramentem».

Pobyt w Rzymie pozwolił ks. Balickiemu poznać piękno i bogactwo Wiecznego Miasta. W wolnych chwilach przemierzał miasto w poszukiwaniu nie znanych sobie zabytków; w szczególny sposób interesowały go bazyliki, groby apostołów i świętych, domy wybitnych osobistości związanych z historią Kościoła.

Po ukończeniu studiów w Rzymie latem 1897 r. ks. Jan powrócił do swojej diecezji. Został posłany do Przemyśla, gdzie w seminarium duchownym pełnił różne obowiązki. Pozostał tam do 1948 r. był najpierw profesorem teologii dogmatycznej. Każdy jego wykład był dobrze przygotowany, przemyślany, przejrzysty i przekazany w sposób przekonujący i zrozumiały. O dogmatyce mówił, że jest nie tylko wiedzą o Bogu, ale również wiedzą ukazującą drogi ku Niemu. Był również do 1900 r. prefektem studiów. Pełniąc tę funkcję, starał się odpowiednio odnosić do każdego studenta. W rozmowach z alumnami był dyskretny i opanowany, słuchał z uwagą tego, co mieli do powiedzenia, a tam, gdzie było potrzeba, czynił konieczne uwagi.

W duchu posłuszeństwa przyjął w 1927 r. funkcję wicerektora, a po roku — rektora seminarium. Z modlitwy czerpał siły do pracy. W ciągu dnia bardzo często udawał się do kaplicy, by powierzać Bogu swoich współpracowników i alumnów, nade wszystko zaś, by prosić o pomoc w rozwiązywaniu trudnych spraw. Czuł wielką odpowiedzialność przed Bogiem i Kościołem za to, aby sakrament kapłaństwa przyjmowali jedynie alumni dobrze uformowani i przygotowani.

Ze względu na stan zdrowia musiał zrezygnować z funkcji rektora i profesora teologii dogmatycznej. Pozostał jednakże w seminarium, gdzie służył jako spowiednik i kierownik duchowy; był wzorem życia kapłańskiego dla wszystkich.
Miał zawsze serce otwarte dla każdego, kto zbliżał się do niego ze szczerością. Nigdy nie szczędził ani siebie, ani swego czasu, by służyć potrzebującym.

W połowie lutego 1948 r. ks. Balicki bardzo poważnie zachorował. Lekarze stwierdzili obustronne zapalenie płuc i zaawansowaną gruźlicę. Został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł 15 marca 1948 r.
Bł. ks. Jan Balicki jeszcze przed śmiercią przez wszystkich, którzy go znali, był uważany za kapłana świętego. Opinia ta rozszerzyła się dość szybko nie tylko w Polsce, ale też i za granicą.

22 czerwca 1959 r. w diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego został rozpoczęty proces beatyfikacyjny, który zakończył się 28 listopada 1963 r. Dekret o heroiczności cnót sługi Bożego ks. Jana Balickiego został odczytany w obecności Jana Pawła II 15 grudnia 1994 r.

Możemy powiedzieć, że ks. Balicki był człowiekiem prawym, we wszystkim szukającym Boga i żyjącym Jego sprawami; pozostał też bliski ludziom, wśród których żył. «W czasach, gdy Kościół poszukuje nowych wzorów duchowości dla kapłana diecezjalnego — napisał w 1975 r. kard. Karol Wojtyła — w sytuacji, gdy wśród samych kapłanów zdarzają się kontestacje, niewierności oraz tendencje, by poszukiwać rzeczy materialnych bardziej niż duchowych, sługa Boży może być przedstawiony jako model życia kapłańskiego. W osobie ks. Balickiego kapłani mogą znaleźć wzór, w jaki sposób połączyć działalność duszpasterską z codzienną kontemplacją tajemnicy Boga».

Abp Ignacy Tokarczuk w 1997 r. przedstawił sługę Bożego jako wzór dla wszystkich dążących do świętości: «Ks. Balicki był człowiekiem modlitwy nieustannej. Może być więc uważany, bez żadnej przesady, za człowieka żyjącego w zjednoczeniu z Bogiem. Jego wzór może stać się nowym bodźcem dla wielu ludzi i potwierdzeniem, iż potrzeba koniecznie przywrócić modlitwie należne i zaszczytne miejsce w życiu każdego chrześcijanina. Dla człowieka współczesnego życie sługi Bożego ks. Jana Balickiego może stać się przykładem praktycznym, pociągającym i pomagającym w zrozumieniu, w jaki sposób przezwyciężyć wszelakie podziały wewnętrzne, obecne w każdym z nas».

Abp Józef Michalik, metropolita przemyski obrządku łacińskiego, w swoim wprowadzeniu do wyboru myśli ks. Balickiego na każdy dzień roku pt. Zapomnieć o sobie (Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej 2001) napisał: «Ks. Jan to rektor i wychowawca seminaryjny, niestrudzony i oblegany spowiednik, prawdziwie pobożny prezbiter. Jest w stanie usłużyć i dzisiaj na drogach wiary i apostolstwa. Przeżył on swe życie pragnąc pozostać pokornym».

Litania do bł. ks. Jana Balickiego

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison
Chryste usłysz nas – Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata Boże
Duchu Święty Boże
Święta Trójco, Jedyny Boże
Święta Maryjo, Matko Boża – módl się za nami
Święty Józefie
Święty Józefie Sebastianie
Święty Janie z Dukli
Wszyscy Święci i Święte Boże
Błogosławiony Janie Wojciechu
Sługo miłosiernego Ojca
Sługo uniżonego Pana
Sługo uległy Duchowi Świętemu
Sługo cichy i pokorny
Mistrzu żywej wiary
Mistrzu mocnej nadziei
Mistrzu ofiarnej miłości
Mistrzu wytrwałej modlitwy
Kapłanie roztropny
Kapłanie sprawiedliwy
Kapłanie wstrzemięźliwy
Kapłanie mężny
Kapłanie posłuszny
Ojcze zagubionych
Ojcze wzgardzonych
Orędowniku grzeszników
Przewodniku szukających drogi
Apostole królestwa pokoju
Głosicielu miłosierdzia
Gorliwy wychowawco
Cierpliwy spowiedniku
Wierny synu Kościoła
Czcicielu Bogarodzicy
Wzorze pokory
Pasterzu według Serca Bożego
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami

K. Módl się za nami błogosławiony Janie Wojciechu
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się. Boże, tylko Ty jesteś święty i bez Ciebie nikt nie jest dobry, spraw za wstawiennictwem błogosławionego Jana Wojciecha, abyśmy prowadzili życie prawdziwie chrześcijańskie i mogli oglądać Twoją chwałę w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

Modlitwa o łaskę za przyczyną bł. Jana Balickiego

P: Kyrie eleison. W: Christe eleison, Kyrie eleison.

Przybądź nam z pomocą miłosierny Boże,
wysłuchaj łaskawie naszego błagania,
nakłoń swego ucha i ześlij ocalenie.
Spójrz Boże, tarczo nasza,
wejrzyj na twarz swego pomazańca.
Przez zasługi błogosławionego Jana
wysłuchaj Panie naszą modlitwę.
Przez wzgląd na jego pokorne życie
usłysz litościwie nasze wołanie.
Dla jego gorliwości, posłuszeństwa i dobroci
przyjdź nam z pomocą w naszym utrapieniu.

P: Kyrie eleison. W: Christe eleison, Kyrie eleison.

Dla Ciebie nie ma nic niemożliwego,
przez wstawiennictwo błogosławionego Jana
prosimy …………………………………
i okaż moc świętego Imienia Twego.
Spraw, niech świat uwierzy,
że Ty jesteś Bogiem wszechmogącym
i nie ma granic dla Twojej dobroci.
Pokornie prosimy obdarz nas swą łaską,
aby wszyscy poznali, że wysłuchujesz błagania ubogich
a posłuszeństwo przed Tobą więcej znaczy niż wszelkie ofiary.
Ty chętnie słuchasz serca pokornego,
zatem przez przyczynę błogosławionego Jana
okaż nam miłosierdzie i wspomóż w potrzebie.

P: Kyrie eleison. W: Christe eleison, Kyrie eleison.

Bądź uwielbiony we wszystkim coś postanowił,
Twoja jest mądrość i potęga,
Twoje drogi są prawe, a wyroki najsłuszniejsze.
Niech się spełni Twoja wola, jak na ziemi tak i w niebie.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
W: Amen

MODLITWY  KU  CZCI BŁOGOSŁAWIONEGO  JANA  BALICKIEGO

Pieśń „O wszechmocny Panie”

1.      O wszechmocny Panie, bądźże uwielbiony,

Że ksiądz Jan Balicki jest błogosławiony.

Ref.   Tobie dzisiaj śpiewa lud, Ciebie błaga uczyń cud

Łaską swoją wspieraj nas w uświęcania czas.

2.      Ty przez Niego uczysz życia pokornego.

Niech więc nas prowadzi do Królestwa Twego

3.      Daj nam serce czyste, kochające szczerze.

Abyśmy wytrwali w katolickiej wierze

4.      O wszechmocny Panie bądźże uwielbiony.

W każdym świętym swoim bądź błogosławiony.

„Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej,

nie skorzystał ze sposobności,

aby na równi być z Bogiem,

lecz ogołocił samego siebie,

przyjąwszy postać sługi,

i stał się podobnym do ludzi.

A w tym, co zewnętrzne uznany tylko za człowieka,

uniżył samego siebie,

Gdy stał się posłusznym aż do śmierci,

i to śmierci krzyżowej.

Dlatego też Bóg wywyższył Go ponad wszystko

i darował Mu imię ponad wszelkie imię.

Aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano

istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych.

I aby wszelki język wyznał,

że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.

Chwała Ojcu i Synowi,

i Duchowi Świętemu

jak była na początku, teraz i zawsze

i na wieki wieków. Amen. (Flp 2,6-11)

K:     Dobrze, o Panie żeś mnie upokorzył.

W:    Bym się nauczył Twoich ustaw.

K:     Błagajmy Ojca, który jest źródłem wszelkiej świętości, aby przez przykład i orędownictwo błogosławionego Jana pozwolił nam osiągnąć doskonałość życia:

W:    Uświęć nas Ojcze!

K:     Boże, Ty sprzeciwiasz się pysznym a dajesz łaskę pokornym, przez wstawiennictwo błogosławionego Jana, kapłana, udziel nam cnoty prawdziwej pokory, jakiej przykład dał nam Twój Syn Jednorodzony, abyśmy nie obrażali Ciebie pychą, lecz poddani Tobie otrzymywali Twoje łaski.

W:    Uświęć nas Ojcze!

K:     Boże, Ty pouczyłeś swój Kościół, że ten, kto miłuje Ciebie i bliźniego, wypełnia wszystkie przykazania, spraw abyśmy za przykładem błogosławionego Jana, kapłana pełnili dzieła chrześcijańskiego miłosierdzia i zasłużyli na zaliczenie do błogosławionych w Twoim Królestwie.

W:    Uświęć nas Ojcze!

K:     Boże, nasz Ojcze, od Ciebie pochodzi wszystko, czym jesteśmy i co posiadamy, udziel nam przez wstawiennictwo błogosławionego Jana, kapłana swej łaski, abyśmy w Twoich darach dostrzegali Twoja nieskończoną dobroć i miłowali Ciebie z całego serca i ze wszystkich sił naszych.

W:     Uświęć nas Ojcze!

Odczytanie próśb i podziękowań

Posłuszni woli naszego Pana, Jezusa Chrystusa ośmielamy się mówić: Ojcze nasz …

K:     Boże, Ty powołałeś błogosławionego Jana, kapłana, aby w pokorze serca służył dziełu Twojego miłosierdzia, + spraw za jego wstawiennictwem, * abyśmy naśladując uniżenie Twojego Syna dostąpili radości Jego Królestwa. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Wezwania litanijne

Ref.   Przez przyczynę błogosławionego księdza Jana Balickiego prosimy Cię, wysłuchaj nas Panie.

1.      Abyś Ojca Świętego Jana Pawła II

najobfitszymi łaskami obdarzyć raczył.

2.      Abyś naród polski z duchowego obumarcia

podźwignąć raczył.

3.      Abyś naszych biskupów, kapłanów i zakony,

naród nasz i Kraj cały błogosławić raczył.

4.      Abyś nam kapłanów gorliwych pełnych poświęcenia

i ducha apostolskiego dać raczył.

5.      Abyś w nas gorącą miłość do Najświętszego Serca Twego rozpalić raczył.

6.      Abyś w sercach naszych dziecięce uczucia

i niezachwianą ufność do Maryi rozbudzić raczył.

7.      Abyś nam czystość duszy i ciała, siłę woli i jasność umysłu

dać raczył.

8.      Abyś dzieci i młodzież naszą od zgorszenia trującego duszę zachować raczył.

9.      Abyś nam grzechy przebaczyć

i do łaski swej przywrócić raczył.

Modlitwa o kanonizację

błogosławionego Jana Balickiego

Boże, chwało pokornych, Ty w życiu błogosławionego Jana, kapłana ukazałeś nam oblicze Twojego umiłowanego Syna, który uniżył samego siebie i przyjął postać sługi, przez jego pośrednictwo wspomóż nas w naszych potrzebach i prowadź drogą świętości. Spraw, aby błogosławiony Jan został zaliczony do grona świętych Kościoła i ukazany całemu światu jako wzór naśladowania cichego i pokornego sercem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen

Pieśń „Dobrze o Panie”

Ref.   Dobrze o Panie, żeś mnie upokorzył!

Dobrze o Panie, żeś mnie upokorzył!

Dobrze o Panie, Dobrze o Panie żeś mnie upokorzył!

1.      Błogosławione serca, które płoną,

Miłością Boga i Jego przykazań.

Błogosławione oczy, które widzą,

Majestat Stwórcy i marność stworzenia.

2.      Błogosławione ręce, które sieja,

Zbawienne źródło Nowiny Chrystusa.

Błogosławione dłonie namaszczone,

Co leczą rany balsamem pokoju.

3.      Błogosławione usta pełne wiary

Głoszące prawdę o Słowie Wcielonym.

Błogosławione stopy, co szukają

Zbłąkanych owiec wśród cierni pustkowia.

4.      Błogosławieni którzy własne życie

Złożyli w darze dla dobra Kościoła.

Błogosławieni Słudzy Odkupienia

Pasterze ludu -Nowego Przymierza.

5.      Błogosławiony jesteś ponad wszystko,

Jedyny Boże na tronie swej chwały.

Pannie wszechświata: Ojcze z Twoim Synem

I Duchem Świętym pociechy i łaski.

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb