Zamówienia publiczne

Przemyśl, 13.09.2017 r.

Parafii Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela
przy Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu
ul. Zamkowa 3, 37-700 Przemyśl

Uczestnicy Postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

W imieniu Parafii Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela przy Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu uprzejmie informuję, iż zgodnie z treścią ogłoszenia w Zapytaniu ofertowym Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia postępowania.

Mając na uwadze powyższe, oraz w celu zapewnienia precyzyjnego opisu przedmiotu zamówienia, niniejszym informuję o unieważnieniu postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na wybór wykonawcy robót budowlanych w ramach zadania pn. „Odtworzenie i udostępnienie zabytkowej Rotundy przy Bazylice Archikatedralnej oraz renowacja i odnowienie obiektu Bazyliki”, położonej w miejscowości Przemyśl.

Z poważaniem

Ks. Edward Sobolak
Pełnomocnik Zamawiającego


ZAWIADOMIENIE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU

Nazwa zamówienia:
Odtworzenie i udostępnienie zabytkowej Rotundy przy Bazylice Archikatedralnej oraz renowacja i odnowienie obiektu Bazyliki”, położonej w miejscowości Przemyśl realizowanego w ramach projektu nr nr RPPK.04.04.00-18-0072/16

Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

Zadanie nr 1 – Odtworzenie i udostępnienie zabytkowej Rotundy przy Bazylice Archikatedralnej, obejmujące:

 • Odgruzowanie prowadzone pod ścisłym nadzorem archeologicznym, oraz odsłonięcie dodatkowych (w stosunku do stanu istniejącego) wątków murowanych i reliktów, umożliwiające ekspozycję całego obrysu zewnętrznych ścian, celem pełnego zabezpieczenia rotundy – zgodnie z opracowaniem graficznym, obniżenie istniejącego poziomu posadzki z wykonaniem stabilizujących warstw podposadzkowych i posadzki i wykonaniem prawidłowego zabezpieczenia przeciwwodnego w obrębie i poza obrysem ścian rotundy.
 • Wykonanie stropów podpierających obecną posadzkę prezbiterium Katedry wraz z jej podbudową. Stropy podpierające zaprojektowano przy założeniu, że ich realizacja będzie przebiegać etapami metodą podsadzania.
 • Uporządkowanie przejść technicznych umożliwiających właściwy dostęp do wnętrza rotundy i poziomów użytkowych na planowanej trasie zwiedzania odsłoniętych reliktów.
 • Wzmocnienie i zespolenie istniejących fragmentów sklepień i ścian kamiennych i ceglanych krypt, przeznaczonych do pozostawienia poza obrysem ścian rotundy.
 • Wykonanie podbicia fundamentów romańskiej Rotundy św. Mikołaja.
 • Wykonanie prac konserwacyjno – remontowych dla odkrytych elementów zarysowanych, spękanych oraz elementów zawilgoconych lub zagrzybionych,
 • Wykonanie izolacji poziomej i pionowej przeciwwodnej i przeciwwilgociowej ścian i posadzek, dostosowanej do panujących warunków hydrogeologicznych, wspomaganej rozwiązaniami technicznymi umożliwiającymi usuwanie nagromadzonej wody i wilgoci.
 • Wykonanie instalacji grzewczej z zapewnieniem prawidłowej wentylacji pomieszczeń i ich klimatyzacji w obrębie ścian rotundy, oraz w obrębie bezpośrednio sąsiadujących krypt.
 • Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej, oraz niskoprądowej umożliwiające prawidłowe oświetlenie obszaru piwnic pod prezbiterium, oświetlenie ekspozycyjne, oświetlenie awaryjne, sygnalizację i monitoring. 
 • Wykonanie technicznych podestów i ramp w konstrukcji stalowej na fundamencie punktowym.
 • Wykonanie oznaczenia i plansz informacyjnych dla zwiedzających

Zadanie nr 2 – Renowacja i odnowienie obiektu Bazyliki Archikatedralnej poprzez remont elewacji i zewnętrznych elementów wykończenia obiektu, obejmujące:

 • Remont wypraw tynkowych będzie obejmował renowację tynków zewnętrznych.
 • Remont elementów wapiennych – w ramach zadania wszystkie elementy zewnętrzne, wykonane z wapienia, zostaną odsłonięte, oczyszczone, uzupełnione oraz zabezpieczone.
 • Remont elementów wykonanych z piaskowca – wszystkie elementy zewnętrzne, wykonane z piaskowca, zostaną odsłonięte, oczyszczone, uzupełnione oraz zabezpieczone. 
 • Remont elementów metalowych – remont obejmuje m.in. żaluzje na wieży, kotwy spinające. 
 • Remont stolarki drzwiowej –w ramach prac związanych z remontem elewacji przewiduje się konserwację i zabezpieczenie elementów stolarki drzwiowej zewnętrznej. 
 • Remont drewnianych elementów stolarki okiennej (wieża).
 • Remont elementów miedzianych (z wyłączeniem pokrycia dachu) – w ramach prac związanych z remontem elewacji przewiduje się konserwację i zabezpieczenie elementów miedzianych (blacha, rynny). 

Kod CPV

45453000 – 7 – Roboty remontowe i renowacyjne
45000000 – 7 – Roboty budowlane
45400000 – 1  – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45210000 – 2  – Roboty budowlane w zakresie budynków 
45330000 – 9  – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45310000 – 3  – Roboty instalacyjne i elektryczne 

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteriami oceny ofert są:
1. Oferowana cena – 60%
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani według następującego wzoru : 

Najniższa cena z ofert niepodlegających odrzuceniu
PC =——————————————————————–x waga kryterium 60
Cena badanej oferty

gdzie: PC  – ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za cenę oferty brutto.
2. Długość okresu gwarancji – 20%
W powyższym kryterium oceniana będzie ilość pełnych miesięcy przez jaką wykonawca obejmie gwarancją całość przedmiotu zamówienia. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:

Ilość miesięcy z badanej oferty
PG =——————————————————————–x waga kryterium 20
Największa ilość miesięcy

Minimalny okres gwarancji, jaki może zaoferować wykonawca dla robót budowlanych to 36 miesięcy. Oferta wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 36 m-cy zostanie odrzucona.
W przypadku robót budowlanych podanie przez Wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy do wzoru zostanie podstawiony okres 60 m-cy.
3. Wysokość kar umownych za nieterminowe wykonanie zamówienia  – 20%
Oferty będą oceniane według następującego wzoru: 
PKR = ilość punktów za wysokość kary umownej określonej w zakresie zwłoki w wykonywaniu robót budowlanych

W powyższym kryterium oceniana będzie wysokość kar umownych za przekroczenie czasu wykonania zamówienia. Oferty będą oceniane według następującego wzoru: 

 Wysokość proponowanych kar umownych za opóźnienie w realizacji zamówieniaLiczba pkt 
 Kary umowne w wysokości 0,20 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia 0 pkt
 Kary umowne w wysokości 0,40 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia 4 pkt
 Kary umowne w wysokości 0,80 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia 8 pkt
 Kary umowne w wysokości 1,20 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia 12 pkt
 Kary umowne w wysokości 1,60 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia 16 pkt
 Kary umowne w wysokości 2,00 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia 20 pkt

Kary umowne liczone będą w % (podanych w ofercie wykonawcy) od kwoty wynagrodzenia wykonawcy. 

2. Łączna ilość punktów otrzymanych przez wykonawcę będzie sumą iloczynów punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach i wag danego kryterium.

PO = PC + PG + PKR

Gdzie: 
PO – suma punktów przyznanych danej ofercie,
PC – punkty w kryterium Cena,
PG – punkty w kryterium Długość okres gwarancji,
PKR – punkty w kryterium Wysokość kar umownych za nieterminowe wykonanie zamówienia

3. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.
Warunki udziału w postępowaniu

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności muszą wykazać:
  • wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 roboty budowlane obejmujące swoim zakresem przebudowę lub rozbudowę lub remont, o wartości robót minimum 1 500 000,00 zł brutto.
  • wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 roboty budowlane obejmujące swoim zakresem remont elewacji i/lub termomodernizację obiektu użyteczności publicznej, o wartości robót minimum 1 000 000,00 zł brutto każda.
  • dysponowanie wymienionymi poniżej osobami przewidzianymi do realizacji zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia wymienionych poniżej osób, przewidzianych do realizacji zamówienia, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia i będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi: 
   • co najmniej 1 osoba posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
   • co najmniej 1 osoba posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
   • co najmniej 1 osoba posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Wadium

 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 70.000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych). 
 2. Wadium należy wnieść przed upływem ostatecznego terminu składania ofert, tj. do dnia 11.09.2017 r., do godz. 9:00 w następującej formie:
  • pieniądzu,
  • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
  • gwarancjach bankowych,
  • gwarancjach ubezpieczeniowych,
  • w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
 3. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału u Zamawiającego w odrębnej kopercie przed terminem składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji konieczne jest, aby zawierała klauzulę zapłaty sumy wadialnej na rzecz zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie oraz zostaną złożone w oryginale.

Termin składania ofert:
2017-09-11 Godzina 9.00

Miejsce składania ofert:
siedziba Zamawiającego tj.: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela przy Bazylice Archikatedralnej ul. Zamkowa 337-700 Przemyśl

Termin wykonania zamówienia:
2018-08-31

Cała treść ogłoszenia wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej pod adresem: http://www.katedra-przemysl.pl

Warunki zmiany umowy

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
  • przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, w okresie dłuższym niż 10 następujących po sobie dni kalendarzowych – potwierdzonego pisemnie przez Inżyniera Kontraktu przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie,
  • przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej,
  • przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych,
  • przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej,
  • zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy,
  • konieczności dokonania wymiany osób, o których mowa w treści umowy, po stronie którejkolwiek ze stron umowy.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
W przypadku unieważnienia postępowania zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert.

Załączniki do niniejszego ogłoszenia
Treść Zapytania Ofertowego [pobierz 0,8 MB]
Załącznik nr 1 do zapytania – Formularz ofertowy [pobierz 0,5 MB]
Załącznik nr 2 do zapytania – Tabela elementów scalonych  [pobierz 0,2 MB]
Załącznik nr 3 do zapytania – Wykaz wykonanych robót budowlanych [pobierz 0,4 MB]
Załącznik nr 4 do zapytania – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu przetargu [pobierz 0,4 MB]
Załącznik nr 5 do zapytania – Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym. [pobierz 0,4 MB]
Załącznik nr 6 do zapytania – Wzór umowy  [pobierz 1,0 MB]
Załącznik nr 7 do zapytania – Dokumentacja techniczna  [pobierz 132,4 MB]


Przemyśl, dnia 2017-09-04

Uczestnicy postępowania

Dot. postępowania przetargowego na zadanie pn. „Odtworzenie i udostępnienie zabytkowej Rotundy przy Bazylice Archikatedralnej oraz renowacja i odnowienie obiektu Bazyliki”, położonej w miejscowości Przemyśl”

Zamawiający informuje, iż w dniach 2017-09-01 – 2017-09-04 wpłynęły zapytania do przedmiotowego postępowania. W związku z powyższym zgodnie z zapisami siwz Zamawiający udziela odpowiedzi na przedmiotowe pytania:

 1. Proszę o podanie terminu związania ofertą.

  Odpowiedź: Termin związania ofertą w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni.


 2. Proszę o podanie punktów utraty wadium.

  Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawca będzie się uchylał od przystąpienia do podpisania umowy, nastąpi utrata wadium. 


 3. Czy zamówienie obejmuje remont elewacji wieży?

  Odpowiedź: Zamówienie nie obejmuje remontu elewacji wieży. Natomiast przedmiotem zamówienia objęte są elementy stolarki okiennej wieży oraz elementy metalowe np. żaluzje. 


 4. Czy zamówienie obejmuje wykonanie izolacji płyty tarasu na elewacji frontowej katedry, co zostało ujęte w programie prac konserwatorskich, a pominięte w przedmiarach?

  Odpowiedź: Zgodnie z treścią zapytania ofertowego, nadrzędnym dokumentem w zakresie opisu przedmiotu zamówienia jest dokumentacja projektowa – projekt budowlany. Projekt budowlany zakłada remont płyty tarasu, jednak szczegółowy program prac zostanie uzgodniony po dokładnej ocenie stanu zachowania i zakresu zniszczeń, co nastąpi z udziałem służb konserwatorskich. 


 5. Zgodnie z zapytaniem ofertowym w zakres prac wchodzi wykonanie oznaczenia i plansz informacyjnych dla zwiedzających. W projekcie brak informacji na ten temat. Prosimy o podanie szczegółów dotyczących tego zakresu prac.

  Odpowiedź: Zakres zamówienia obejmuje z jednej strony montaż oznaczenia i plansz informacyjnych związanych z bezpieczeństwem odwiedzających – są to typowe oznaczenia, regulowane stosownymi przepisami. Ponadto, Zamawiający oczekuje od Wykonawcy wykonania 2 plansz informacyjnych o wymiarach min. 1 m x 0,6 m, wykonanych z materiału trwałego i odpornego na warunki atmosferyczne – np. wilgoć, na których umieszczone zostaną informacje dotyczące historii obiektu rotundy oraz zakresu prowadzonych prac. Treść powinna zostać uzgodniona z Zamawiającym.


 6. Prosimy o potwierdzenie, że zakup opraw oświetleniowych jest na koszt Inwestora – zgodnie z zapisami w projekcie.

  Odpowiedź: Zakup i montaż opraw oświetleniowych objęty jest dokumentacją projektową, a zatem stanowi przedmiot zamówienia. Zostało to potwierdzone i wykazane w przedmiarach robót branży elektrycznej. Natomiast zapis w projekcie budowlanym, mówiący, iż to Zamawiający w trakcie realizacji inwestycji dokona wyboru i zakupu opraw oświetleniowych należy rozumieć, iż Zamawiający, zlecając zakup i dostawę opraw oświetleniowych w ramach zamówienia dokona doboru tych opraw.  Zamawiający pozostawia termin składania ofert bez zmian.
Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb