Zamówienia publiczne


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Nazwa Funduszu: Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Nazwa Zadania: Konserwacja i restauracja polichromii i detali architektonicznych ołtarza Matki Bożej i ołtarza Serca Pana Jezusa oraz wykonanie rekonstrukcji i konserwacji oryginalnych reliktów posadzki

Dofinansowanie: 3 287 099,34 zł

Całkowita wartość: 3 354 183,00 zł

Przemyśl, 8.03.2024 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

DOTYCZY: postępowania na konserwację i restaurację polichromii i detali architektonicznych, ołtarza Matki Bożej i ołtarza Serca Pana Jezusa oraz wykonanie rekonstrukcji i konserwacji oryginalnych reliktów posadzki.

            Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela przy Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu – 37-700 Przemyśl, ul. Zamkowa 3, informuje, że w postępowaniu jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Maciej Filip, Aneta Filip Kompleksowa Konserwacja Zabytków S.C. – 35-505 Rzeszów, ul. Strzyżowska 95. Cena oferty – 3 354 183,28 zł.

Przemyśl, 23.02.2024 r.   

                          

Ogłoszenie postępowania zakupowego

(zwanego również PZ)

Zamawiający:

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela przy Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu

37-700 Przemyśl, ul. Zamkowa 3

NIP: 7951801186, REGON: 040040126

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia:

Ks. Mieczysław Rusin – Proboszcz Parafii

Tytuł zamówienia

Konserwacja i restauracja polichromii i detali architektonicznych, ołtarza Matki Bożej i ołtarza Serca Pana Jezusa oraz wykonanie rekonstrukcji i konserwacji oryginalnych reliktów posadzki

Wprowadzenie

1. Niniejsze postępowania udzielane jest w ramach projektu pt. „Konserwacja i restauracja polichromii i detali architektonicznych, ołtarza Matki Bożej i ołtarza Serca Pana Jezusa oraz wykonanie rekonstrukcji i konserwacji oryginalnych reliktów posadzki” współfinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 

2. Zamówienie jest realizowane przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Jana Chrzciciela przy Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu, w ramach umów zawartych z:

a) Województwem Podkarpackim 

3. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Załącznika do uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. „Szczegółowe zasady i tryb udzielania dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków”.

4. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stosuje się przepisów ustawy PZP.

5. Oznaczenie postępowania: postępowanie posiada znak sprawy: 1/ArchikatedraPrzemyśl/RPOZ Zaleca się, aby Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływali się na wyżej wskazane oznaczenie.

6. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

Sposób publikacji

1. Ogłoszenie o postępowaniu opublikowane zostanie:

a) na stronie Zamawiającego: https://archikatedra.przemyska.pl

b) na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego https://podkarpackie.pl/index.php/kultura/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow

2. Wszelkie dalsze zmiany dokumentów postępowania, odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz inne dokumenty i ogłoszenia publikowane są wyłącznie na stronie Zamawiającego wskazanej w pkt. 1 lit. a).  

Tryb udzielania zamówienia

Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia prowadzone jest w trybie postępowania zakupowego. Wartość zamówienia przekracza kwotę 130 000 zł ale nie jest wyższa od kwot określonych w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów

Opis przedmiotu zamówienia

1. Rodzaj zamówienia: 

Roboty budowlane: 

1) rekonstrukcja posadzki oraz konserwacja oryginalnych reliktów posadzki w kościele – Archikatedry pw. św. Jana Chrzciciela i Wniebowzięcia NMP w Przemyślu

Prace konserwatorskie:

1) Prace badawcze oraz konserwacja i restauracja polichromii w nawach, zakrystii i skarbcu

2) Konserwacja i restauracja detali architektonicznych ołtarza Matki Bożej i ołtarza Serca Pana Jezusa

2. Kody CPV:

1) 45000000-7: Roboty budowlane

2) 45210000-2: Roboty budowlane w zakresie budynków

3) 45212360-7: Roboty budowlane w zakresie obiektów sakralnych

4) 92522100-7: Usługi ochrony obiektów historycznych

3. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia są prace remontowo-budowlane w zakresie Konserwacja i restauracja polichromii i detali architektonicznych, ołtarza Matki Bożej i ołtarza Serca Pana Jezusa oraz wykonanie rekonstrukcji i konserwacji oryginalnych reliktów posadzki

4. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany jest w projekcie architektoniczno-budowlanym, wyciągu z programu prac badawczych oraz konserwacji i restauracji polichromii w nawach, zakrystii i skarbcu oraz w wyciągu z programu konserwacji i restauracji wybranych elementów wystroju i wyposażenia wnętrza stanowiących załącznik do postępowania zakupowego

5. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany w szczególności do:  

5.1. wykonania robót budowlanych i prac konserwatorskich określonych w projekcie architektoniczno-budowlanym oraz w wyciągach z programów prac w zakresie (wskazanym we wniosku o dotację).

5.2. przygotowania i przekazania Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy (jeśli jest wymagane)

5.3. utrzymania należytego porządku na terenie robót i przestrzegania przepisów BHP oraz ochrony przeciwpożarowej,

5.4. uporządkowania terenu budowy po zakończeniu prac.  

6. Dodatkowe informacje w zakresie przedmiotu zamówienia:

6.1. Zamawiający informuje, iż dysponuje Pozwoleniem Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 33/2021, Decyzją Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr pisma IRN-II.5142.4.6.2022.MBB, Decyzją Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 23/2022, Decyzją Prezydenta Miasta Przemyśla nr 104/2023. Dokumenty powyższe stanowią załączniki do postępowania zakupowego. 

6.2. Wykonawca jest zobowiązany do ujęcia w złożonej ofercie wszystkich ewentualnych dodatkowych prac i elementów, które nie zostały wprost ujęte w opisie przedmiotu zamówienia i dołączonych załącznikach uszczegóławiających opis przedmiotu zamówienia, ale są ważne bądź niezbędne do poprawnego funkcjonowania i stabilnego działania instalacji oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak również dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego działania przedmiotu zamówienia.

7. Warunki gwarancji:

Zamawiający wymaga udzielenia:

5-letniej gwarancji i rękojmi na roboty budowlane lub remontowe i konserwatorskie

W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca będzie zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad i usterek ujawnionych po odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia, które wynikną z nieprawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia albo jego części, lub z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy. 

W okresie gwarancji i rękojmi na roboty budowlane, remontowe lub konserwatorskie. Wykonawca będzie zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad i usterek ujawnionych po odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia, które wynikną z nieprawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia albo jego części, lub z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy.

8. Wizja lokalna

Zamawiający zaleca, lecz nie wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia w celu poznania uwarunkowań prowadzenia robót lub prac konserwatorskich.

Przeprowadzenie wizji lokalnej nie stanowi warunku udziału w niniejszym postępowaniu. Koszty związane z powyższym ponosi Wykonawca. 

Nieprzeprowadzenie wizji lokalnej oraz pomiarów sprawdzających i weryfikacja stanu istniejącego na miejscu inwestycji nie może być powodem żadnych roszczeń ani innych negatywnych konsekwencji dla Zamawiającego

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają na dzień wskazany w PZ jako dzień składania ofert określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający informuje, iż przewiduje w niniejszym postępowaniu, możliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie zbadanie czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jakonajkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) poszczególne warunki określone w niniejszym rozdziale muszą zostać spełnione przez jednego Wykonawcę lub łącznie przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z zapisami w pkt 14 postępowania zakupowego.

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z zapisami w pkt 14 postępowania zakupowego.

5.1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie formułuje warunku w tym zakresie.

5.2 Wiedza i doświadczenie

O realizację zamówienia mogą ubiegać się wszystkie podmioty, które spełniają niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj.:

a) wykażą, że należycie wykonali w okresie ostatnich 5 (słownie: pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności Wykonawcy jest krótszy – w tym okresie co najmniej trzyzadania/inwestycje/projekty/zamówienia o wartości co najmniej 2 000 000,00 PLN każde (dla zadań/inwestycji/projektów/zamówień rozlicznych w walutach innych niż PLN równowartość co najmniej 2 000 000,00 PLN wg średniego kursu NBP dla tej waluty na dzień publikacji PZ), z których co najmniej jedno swoim zakresem obejmowało konserwację ołtarzy, polichromii ściennej i posadzki. 

Powyższy warunek będzie weryfikowany na podstawie składanego przez Wykonawcę Wykazu zrealizowanych usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, do którego załączyć należy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie przedstawionych usług, np. kserokopie referencji, listów intencyjnych, protokołów odbioru lub innych dokumentów mających tożsamą wartość dowodową, wg wyboru wykonawcy. Wykaz stanowi integralną część formularza ofertowego. 

5.3 Potencjał techniczny

O realizację zamówienia mogą ubiegać się wszystkie podmioty, które spełniają niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu i zapewnią odpowiedni potencjał techniczny, tj.:

a) dysponują pracownią konserwatorską wyposażoną w:

i. system sygnalizacji włamania i napadu i ochrony ppoż    

ii. pracownię stolarską

iii. pracownię obrazów sztalugowych   

iv. monitoring wilgoci i temperatury

b) dysponują środkiem transportu przystosowanym do przewozu dzieł sztuki

Powyższy warunek będzie weryfikowany na podstawie składanego przez Wykonawcę Wykazu wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia. Wykaz stanowi integralną część formularza ofertowego.

5.4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O realizację zamówienia mogą ubiegać się wszystkie podmioty, które spełniają niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu i zapewnią odpowiedni potencjał kadrowy, tj.:

a) dysponują co najmniej 1 (słownie: jedną) osobą – kierownikiem prac konserwatorskich:

i. posiadającą odpowiednie do wykonywanego zakresu prac wykształcenie i praktykę, zgodnie z art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2021, poz. 710 ze zm.).

ii. posiadającą co najmniej 10 lat  doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika prac konserwatorskich, w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, liczony od dnia nabycia uprawnień do kierowania pracami konserwatorskimi w obiektach wpisanych do rejestru zabytków,

iii. która, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert kierowała(była kierownikiem prac konserwatorskich) co najmniej jednym zamówieniem, które dotyczyło prac konserwatorskich w zabytkowym obiekcie wpisanym do rejestru zabytków obejmujących swoim zakresem konserwację ołtarzy, polichromii ściennej i posadzki o wartości prac co najmniej 2 000 000,00 PLN (dla prac rozlicznych w walutach innych niż PLN równowartość co najmniej 2 000 000,00 PLN wg średniego kursu NBP dla tej waluty na dzień publikacji PZ).

b) dysponują co najmniej 1 (słownie: jedną) osobą – konserwatorem dzieł sztuki, posiadającą dyplom ukończenia studiów wyższych ze specjalizacją w konserwacji malarstwa.

c) dysponują co najmniej 1 (słownie: jedną) osobą – konserwator dzieł sztuki, posiadającą dyplom ukończenia studiów wyższych ze specjalizacją w konserwacji rzeźby.

d) dysponują co najmniej 1 (słownie: jedną) osobą – dyplomowanym historykiem sztuki:

i. posiadającą dyplom ukończenia studiów wyższych

ii. posiadającą co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego liczonego od ukończenia studiów wyższych.

Zamawiający dopuszcza osoby posiadające kwalifikacje równoważne zdobyte w innych państwach.

Powyższy warunek będzie weryfikowany na podstawie składanego przez Wykonawcę Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. Wykaz stanowi integralną część formularza ofertowego.

5.5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O realizację zamówienia mogą ubiegać się wszystkie podmioty, które spełniają niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu i zapewnią odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową, tj.:

a) posiadają środki finansowe lub/i zdolność kredytową w łącznej wysokości co najmniej 2 000 000,00 PLN (dla środków w walutach innych niż PLN równowartość co najmniej 2 000 000,00 PLN wg średniego kursu NBP dla tej waluty na dzień publikacji PZ).

Powyższy warunek będzie weryfikowany na podstawie składanej przez Wykonawcę informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

b) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia co najmniej 1 000 000, 00 PLN (dla ubezpieczeń w walutach innych niż PLN równowartość co najmniej 1 000 000,00 PLN wg średniego kursu NBP dla tej waluty na dzień publikacji PZ).

Powyższy warunek będzie weryfikowany na podstawie składanego przez Wykonawcę dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

5.6 Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

a) Formularz ofertowy 

b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (stanowiące część formularza ofertowego);

c) Wykaz zrealizowanych usług wraz z kserokopiami referencji, listów intencyjnych, protokołów odbioru lub innych dokumentów mających tożsamą wartość dowodową, wg wyboru wykonawcy, potwierdzających należyte wykonanie robót przedstawionych w wykazie zrealizowanych robót. – wykaz stanowi integralną część formularza ofertowego

d) Wykaz wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy  – wykaz stanowi integralną część formularza ofertowego.

e) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – wykaz stanowi integralną część formularza ofertowego.

f) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

g) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

h) W przypadku polegania przez Wykonawcę na zasobach innych podmiotów:

i) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, winno potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów).

ii) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

i) Oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (stanowiące część formularza ofertowego).

j) Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO (stanowiące część formularza ofertowego). 

k) Pełnomocnictwo – jeżeli ofertę podpisuje osoba, której umocowanie nie wynika z właściwego Rejestru, który można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.

Wszystkie składane przez Wykonawcę dokumenty powinny zostać złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Potwierdzenia za zgodność dokonuje osoba do tego upoważniona, która podpisuje ofertę.

Stosowne pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale lub uwierzytelnionej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę/ów, notariusza lub przez organ równorzędny w świetle obowiązujących przepisów.

W przypadku przedstawienia kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem wybrany Wykonawca może zostać zobowiązany przed podpisaniem umowy do przedstawienia oryginałów tych dokumentów.

Zamawiający na etapie przed podpisaniem umowy z wybranym w postępowaniu zakupowym Wykonawcą, może żądać przedstawienia od Wykonawcy dodatkowych dokumentów potwierdzających zgodność oświadczeń ze stanem faktycznym.

Dokumenty wydane w językach innych niż polski należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający nie wymaga tłumaczenia przysięgłego.

W sytuacji stwierdzenia na etapie badania oferty nie wykazania się spełnienia warunku podmiotowego, bądź nie wykazania nie spełnienia przesłanek wykluczenia Zamawiający dopuszcza jednokrotne wezwanie wykonawcy do złożenia/uzupełnienia wymaganego dokumentu. 

5.7 Dodatkowe warunki udziału

Zamawiający nie formułuje warunków w tym zakresie. 

Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty i sposobem przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert

6.1 Kryteria oceny ofert i ich wagi punktowe

Kryteria oceny ofert to:

• Cena – 80%

• Doświadczenie kierownika prac konserwatorskich – 20%

6.1.1 Cena

1. Wykonawca określi cenę oferty w Formularzu oferty.

2. Wykonawca musi podać cenę oferty w PLN.

3. Cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, warunki i obowiązki umowne określone we Wzorze Umowy, oraz musi zawierać wszelkie opłaty publicznoprawne oraz podatek VAT.

4. Cena oferty podana przez Wykonawcę będzie stała przez okres realizacji Umowy i nie będzie mogła podlegać zmianie (z zastrzeżeniem postanowień zawartych we Wzorze Umowy).

5. Cena oferty powinna być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6. Oceniana będzie cena brutto oferty. Wykonawcy będą oceniani wg następującego wzoru:

Najniższa cena

———————————— × 100 pkt × waga kryterium

Cena badanej oferty

6.1.2 Doświadczenie kierownika prac konserwatorskich

1. Wykonawca wskaże w Formularzu oferty doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika prac konserwatorskich przy wykonaniu kompleksowej konserwacji, drewnianych, polichromowanych i złoconych ołtarzy w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, osoby która będzie pełniła funkcję kierownika prac konserwatorskich (musi to być ta sama osoba, którą wykonawca wskaże jako spełniającą warunek udziału w postepowaniu określony w pkt 5.4 ppkt a).

2. Doświadczenie będzie wyrażone w powierzchni obrazów przy konserwacji/restauracji których osoba ta, pełniła funkcję kierownika prac konserwatorskich.

3. Powierzchnia obrazów powinna być wyrażona w metrach kwadratowych (m2) z dokładnością do pełnego metra kwadratowego. W przypadku podania przez wykonawcę powierzchni w niepełnych metrach kwadratowych zamawiający do oceny przyjmie powierzchnię zaokrągloną w dół do pełnego metra kwadratowego.

4. Jeżeli wykonawca nie wskaże doświadczenia osoby, o której mowa w pkt 1 w pełnieniu funkcji kierownika prac konserwatorskich przy wykonaniu kompleksowej konserwacji, drewnianych, polichromowanych i złoconych ołtarzy w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, oferta otrzyma 0 pkt.

5. W przypadku podania przez wykonawcę powierzchni większej niż 100 m2 do punktacji zostanie podstawiona wartość 100 m2.

6. Wykonawcy będą oceniani wg następującego wzoru:

Powierzchnia obrazów z badanej oferty

———————————————————————– × 100 pkt × waga kryterium

Najmniejsza powierzchnia obrazów

6.2 Wybór oferty 

1. Łączna ilość punktów otrzymanych przez wykonawcę będzie sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach.

2. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.

3. W wypadku uzyskania takiej samej ilości punktów Zamawiający może wystąpić do wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty o złożenie nie mniej korzystnych, ofert dodatkowych w zakresie oferowanej ceny.

Termin składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 0502-2024 o godz. 15:00

Sposób i forma składania ofert

8.1 Informacje ogólne

1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w PZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie, a w szczególności by treść oferty odpowiadała treści PZ. 

2. Zaleca się, aby Wykonawcy do sporządzenia oferty wykorzystali Załączniki stanowiące integralną część PZ. Dopuszcza się sporządzenie własnych formularzy z zastrzeżeniem dokonywania jakichkolwiek zmian merytorycznych w stosunku do wzorów. 

3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8.2 Komunikacja z Zamawiającym

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

2. Pytania co do przedmiotu zamówienia składa się wyłącznie w postaci elektronicznej na adres archikatedra@przemyska.pl.

3. Wykonawca zobowiązany jest do wysyłania wszelkiej korespondencji na adres archikatedra@przemyska.pl

4. Pytania do treści zapytania:

a) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści postępowania zakupowego. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

b) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści postępowania zakupowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w lit. a), lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

c) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w lit. a)

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenie odpowiedzi na pytania przekazane mu w sposób inny niż opisany powyżej, w szczególności Zamawiający nie odpowiada na pytania za pośrednictwem telefonu. 

6. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

a) Ks. Mieczysław Rusin: archikatedra@przemyska.pl

8.3 Sposób złożenia oferty – informacje ogólne 

1. Oferty należy składać na adres Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela przy Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu – 37-700 Przemyśl, ul. Zamkowa 3, kancelaria.

2. Oferty w postępowaniu można składać z wykorzystaniem drogi elektronicznej na adres archikatedra@przemyska.pl

3. Oferty składane drogą elektroniczną powinny posiadać formę pliku PDF podpisanego odręcznie i następnie zeskanowanego lub podpisanego podpisem osobistym, profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

4. Oferta, o której mowa w pkt. 2 niepodpisania podpisem osobistym, profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym powinna zostać podpisana przez osoby upoważnione, a następnie zeskanowana i w takiej formie przesłana. W takim wypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przesłania oryginału oferty.  

5. Zaleca się, aby oferta elektroniczna miała formę pojedynczego pliku PDF lub spakowanego archiwum np. ZIP, RAR, itp. 

6. Wielkość oferty nie może przekraczać 20 MB. 

7. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. W tym celu należy złożyć stosowne oświadczenie na adres archikatedra@przemyska.pl

8. Za datę złożenia oferty elektronicznej uważa się datę widoczną w systemie pocztowym Zamawiającego. 

9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty na zamówienie i/lub oferty wariantowej spowoduje odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich złożonych ofert. 

11. Oferty zaleca się sporządzić na załączonym formularzu. 

12. Oferty zaleca się sporządzić pismem maszynowym lub komputerowym. 

13. Oferty należy złożyć z ceną wyrażoną w Polskich Złotych (PLN). Oferty złożone z ceną wyrażoną w innej walucie zostaną odrzucone. 

14. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy jeżeli:

1) została złożona po terminie składania ofert;

2) została złożona przez wykonawcę:

i. podlegającego wykluczeniu z postępowania lub

ii. niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub

iii. który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczeń lub innych dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu;

3) jest niezgodna lub jej treść jest niezgodna z treścią Zapytania ofertowego;

4) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego;

5) zawiera błędy w obliczeniu ceny;

6) wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 9.4 lit. a ppkt iii;

7) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;

8) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą;

8.4 Sposób oceny ofert

1. Zamawiający dokona oceny ofert zgodnie z regulacjami „procedury odwróconej”. Oznacza to, ze Zamawiający:

a) Dokona oceny wszystkich złożonych ofert zgodnie z kryteriami oceny opisanymi PZ. W toku oceny ofert Zamawiający poprawi w ofercie:

i. oczywiste omyłki pisarskie,

ii. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

iii. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

W wypadku uzyskania takiej samej ilości punktów Zamawiający może wystąpić do wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty o złożenie nie mniej korzystnych, ofert dodatkowych w zakresie oferowanej ceny.

b) Dokona zbadania, czy oferta oceniona jako najbardziej korzystna nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

c) W przypadku stwierdzenia braków w ofercie pozwalających na jej uzupełnienie wezwie Wykonawcę, który złożył ofertę najkorzystniejszą do uzupełnienia dokumentów. 

d) W przypadku uzupełnienia dokumentów we wskazanym terminie oraz stwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokona wyboru oferty i wezwie Wykonawcę do zawarcia umowy

e) W przypadku gdy Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą nie uzupełni wymaganych dokumentów lub uzupełni je niewłaściwie Zamawiający dokona odrzucenia oferty i przystąpi do badania kolejnej oferty z najwyższą liczbą punktów powtarzając czynności b) – d). 

2. W przypadku przedstawienia kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem wybrany Wykonawca może zostać zobowiązany przed podpisaniem umowy do przedstawienia oryginałów tych dokumentów.

3. W przypadku złożonych oświadczeń, na poziomie podpisywania umowy Zamawiający może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających zgodność oświadczeń ze stanem faktycznym.

8.5 Otwarcie ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert wskazanego w pkt. 7 postępowania zakupowego. 

Termin związania ofertą

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty ewentualnego wadium.

10 Tajemnica przedsiębiorstwa

Oferty składane w postępowaniu o zamówienie są jawne i mogą zostać udostępnione od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r., poz.  1010). Jeśli Wykonawca składając ofertę wraz z jej załącznikami zamierza zastrzec niektóre informacje w nich zawarte, zobowiązany jest nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec w dokumentach składanych wraz z ofertą, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazać (załączyć do oferty uzasadnienie), iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków, Zamawiający będzie miał podstawę uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1010).

Informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa powinna być wydzielona do odrębnego pliku, a plik opatrzony podpisem uprawnionych osób.

Uzasadnienie dokonanego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy zawrzeć w odrębnym pliku opatrzonym podpisem uprawnionych osób.

11 Termin realizacji umowy

Zamawiający oczekuje wykonania przedmiotu umowy w terminie do 15.10.2024 r. – dotyczy całości kontraktu

12 Wyłączenia

1. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

c) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom, wobec których zachodzi jakakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

13 Wspólne ubieganie się o zamówienie

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), pod warunkiem, że: 

1) Upoważnią jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych (wyznaczą pełnomocnika) do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo do pełnienia tej funkcji – wystawione zgodnie z wymogami postępowania zakupowego, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – powinno być dołączone do oferty – dotyczy konsorcjum. 

2) W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej powinni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy, lub przedłożyć umowę spółki/uchwałę wspólników określające zakres uprawnień do reprezentowania spółki przez wspólników stosowanie do postanowień art. 865 KC.

3) Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Wszelka korespondencja, zawarcie umowy oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z wyznaczonym pełnomocnikiem.

4) Oferta winna być podpisana przez każdego partnera konsorcjum/wspólnika spółki cywilnej lub przez ustanowionego pełnomocnika. 

5) Każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę winien spełnić warunki określone w pkt 13 postępowania zakupowego Warunki określone w pkt 6 postępowania zakupowego muszą być spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców składających wspólną ofertę. Z zastrzeżeniem, iż w zakresie posiadaniadoświadczenia, przynajmniej jeden z Wykonawców składających wspólną ofertę musi wykazać, że spełnia samodzielnie w całości warunek i wykona zakres zamówienia, do realizacji którego te zdolności są wymagane.

6) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7) W przypadku wyboru oferty złożonej przez konsorcjum, członkowie konsorcjum przed podpisaniem umowy, na żądanie Zamawiającego, zobowiązani będą do przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców – członków konsorcjum. 

8) Po złożeniu oferty zmiany w składzie konsorcjum nie są dopuszczalne.

14 Poleganie na zasobach innych podmiotów

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, pod warunkiem, że:

1) Podmiot udostępniający zasoby winien spełnić warunki określone w pkt 13 postępowania zakupowego.

2) W zakresie posiadania doświadczenia, wykonawca może polegać na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby, jeśli podmiot ten wykona jako podwykonawca zakres zamówienia, do realizacji którego te zdolności są wymagane.

3) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

4) Wykonawca nie może, po upływie terminu ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

15 Formalności poprzedzające zawarcie umowy

1. Zamawiający wymaga, aby najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu przedłożył Zamawiającemu dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

a. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie (po zaokrągleniu w dół do wysokości pełnych 100,00 zł) należy złożyć w jednej z następujących postaci w pieniądzu, gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej.

b. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone przelewem należy wpłacać na konto Zamawiającego.

c. W przypadku wnoszenia zabezpieczenie należytego wykonania umowy przelewem, za termin jego wniesienia przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego.

d. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w innej dopuszczonej w lit. a formie będzie akceptowane pod warunkiem, że jego treść:

i. jest zgodna z zawieraną umową,

ii. nie budzi żadnych wątpliwości Zamawiającego co do :

1. prawidłowości udzielenia wymaganego zabezpieczenia.

2. skuteczności uzyskania zapłaty należności.

e. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, oryginał dokumentu należy przekazać Zamawiającemu przed podpisaniem umowy:

i. na adres: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela przy Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu – 37-700 Przemyśl, ul. Zamkowa 3, lub

ii. w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym wystawcy dokumentu na adres e-mail: archikatedra@przemyska.pl

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do podpisania umowy, której wzór stanowi załącznik do niniejszego postępowania zakupowego.

3. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. Nieusprawiedliwione niestawienie się przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie do podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy, co upoważni Zamawiającego do podpisania umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

16 Wadium

Zamawiający nie wymaga wadium. 

17 Informacja o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

18 Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie

Nie dotyczy. Zamawiający nie przewiduje w postępowaniu składania ofert wariantowych. 

19 Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

• będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie niniejszego postępowania, w tym dane osobowe ujawnione w ofertach, dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty oraz dane osobowe ujawnione w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty.

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela przy Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu – 37-700 Przemyśl, ul. Zamkowa 3NIP: 7951801186, REGON: 040040126

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie postępowania zakupowego pt. Konserwacja i restauracja polichromii i detali architektonicznych, ołtarza Matki Bożej i ołtarza Serca Pana Jezusa oraz wykonanie rekonstrukcji i konserwacji oryginalnych reliktów posadzki.

• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zakupowego, prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności, 

• z uwagi na fakt, iż niniejsze postępowanie toczy się na podstawie norm obowiązujących w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dane osobowe Wykonawcy objęte są przepisami o dostępie do informacji publicznej, tym samym mogą zostać udostępnione podmiotom, które na podstawie powyższej regulacji zwrócą się o ich udostępnienie, a ponadto zostaną udostępnione instytucjom i podmiotom zaangażowanym w proces realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

• Pani/Pana dane osobowe w celach archiwizacyjnych będą przechowywane przez okres realizacji, trwałości oraz okres przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu pt. Konserwacja i restauracja polichromii i detali architektonicznych, ołtarza Matki Bożej i ołtarza Serca Pana Jezusa oraz wykonanie rekonstrukcji i konserwacji oryginalnych reliktów posadzki.

• Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane,

• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,

• posiada Pani/Pan:

o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 

o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, 

• nie przysługuje Pani/Panu:

o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 
1 lit. c RODO. 

20 Unieważnienie postępowania

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków postępowania zakupowego, a także jego odwołania lub unieważnienia oraz zakończenie postępowania bez wyboru ofert, w szczególności,gdy wystąpią następujące przesłanki

a. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 

b. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć; 

c. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą;

d. wszystkie oferty podlegały odrzuceniu.

2. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie możliwość: 

a. odwołania postępowania w każdym czasie; 

b. zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy; 

c. unieważnienia postępowania, zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. W przypadkach, o których mowa powyżej Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze, jak też nie przysługuje zwrot kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków postępowania zakupowego, a także jego odwołania lub unieważnienia oraz zakończenie postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.

5. Wykonawcy uczestniczą w niniejszym postępowaniu na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu zakończenia przez Zamawiającego niniejszego postępowania bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.

21 Informacje dodatkowe

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

3) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w umowie w przypadkach określonych we wzorze umowy. 

22 Załączniki

1) Formularz oferty

2) Projekt architektoniczno-budowlany, Wyciąg z programu prac badawczych oraz konserwacji i restauracji polichromii w nawach, zakrystii i skarbcu oraz Wyciąg z programu konserwacji i restauracji wybranych elementów wystroju i wyposażenia wnętrza

3) Pozwolenie Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 33/2021, Decyzja Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr pisma IRN-II.5142.4.6.2022.MBB, Decyzja Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 23/2022, Decyzja Prezydenta Miasta Przemyśla nr 104/2023.

4) Wzór umowy

5) Dokumenty programowe RFOZ

 1. FORMULARZ OFERTY, kliknij tutaj

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, kliknij tutaj

WZÓR UMOWY, kliknij tutaj

Odpowiedzi na pytania i zmiana Ogłoszenia postępowania zakupowego

DOTYCZY: postępowania na konserwację i restaurację polichromii i detali architektonicznych, ołtarza
Matki Bożej i ołtarza Serca Pana Jezusa oraz wykonanie rekonstrukcji i konserwacji oryginalnych
reliktów posadzki.
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela przy Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu
informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

 1. W punkcie 6.1.2 Doświadczenie kierownika prac konserwatorskich w podpunkcie 1 Zamawiający wymaga
  aby Wykonawca wskazał doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika prac konserwatorskich przy
  wykonywaniu kompleksowej konserwacji, drewnianych, polichromowanych i złoconych ołtarzy natomiast w
  podpunkcie 2 i 3 Zamawiający pisze o doświadczeniu przy konserwacji obrazów i powierzchni obrazów która
  powinna być wyrażona w metrach kwadratowych. Bardzo proszę o sprecyzowanie jakim doświadczeniem
  powinna się wykazać się osoba pełniąca funkcję kierownika prac konserwatorskich. W Formularzu
  ofertowym na str. 5 w tabeli z doświadczeniem kierownika prac konserwatorskich jest do wskazana
  powierzchnia obrazów a nie ołtarzy.
 2. Czy w związku z szerszym zakresem prac w Projekcie Budowlanym oraz w Programie Prac Zamawiający
  przewiduje uszczegółowienie zakresu prac? Czy Zamawiający udostępni przedmiary prac?
 3. Bardzo proszę o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia.
  a) Roboty Budowlane – Czy rekonstrukcja posadzki oraz konserwacja oryginalnych reliktów posadzki w
  kościele Archikatedry pw. św. Jana Chrzciciela i Wniebowzięcia NMP w Przemyślu dotyczy całego kościoła
  czy tylko prezbiterium?
  b) Prace konserwatorskie – prace badawcze oraz konserwacja i restauracja polichromii i detali
  architektonicznych w nawach, zakrystii i skarbcu oraz ołtarza Matki Bożej i ołtarza Serca Pana Jezusa –
  prosimy o sprecyzowanie szczegółowego zakresu prac przy polichromiach w kościele.
  c) Czy w ramach konserwacji ołtarzy przewiduje się wykonanie pełnego zakresu konserwacji czy jak podano
  w specyfikacji tylko detali architektonicznych?
 4. W dołączonej dokumentacji przetargowej w umowie Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
  Zamawiającemu do akceptacji w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy Harmonogram Rzeczowo-
  Finansowy z terminami zakończenia poszczególnych etapów robót, oraz określonymi wartościami
  wynagrodzenia za te etapy. Czy Zamawiający dopuszcza płatności comiesięczne?
  W odpowiedzi na pytania Zamawiający informuje, że:
  Ad.1. Zgodnie z podpunktem 1 punktu 6.1.2 Ogłoszenia postępowania zakupowego w kryterium
  „Doświadczenie kierownika prac konserwatorskich” będzie oceniane doświadczenie w pełnieniu funkcji
  kierownika prac konserwatorskich przy wykonywaniu kompleksowej konserwacji, drewnianych,
  polichromowanych i złoconych ołtarzy w obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Pozostałe zapisy
  Ogłoszenia postępowania zakupowego mają za zadanie jedynie doprecyzowanie powyższego zapisu lub są
  zapisami, które mają za zadanie ułatwić wykonawcy wykazanie doświadczenia kierownika prac
  konserwatorskich. Tak też zostało to zastosowane w podpunkcie 4 punktu 6.1.2 Ogłoszenia postępowania
  zakupowego i w punkcie 8 Formularza ofertowego. Zapisy podpunkcie 2 i 3 punktu 6.1.2 Ogłoszenia
  postępowania zakupowego oraz w tabeli na str. 5 Formularza ofertowego zawierają oczywistą omyłkę
  pisarską.
  W związku z powyższym Zamawiający na podstawie pkt 20 ppkt 1 Ogłoszenia postępowania
  zakupowego dokonuje zmiany zapisów:
 • punktu 6.1.2 Ogłoszenia postępowania zakupowego, który otrzymuje brzmienie:
  „6.1.2 Doświadczenie kierownika prac konserwatorskich
 1. Wykonawca wskaże w Formularzu oferty doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika prac
  konserwatorskich przy wykonaniu kompleksowej konserwacji, drewnianych, polichromowanych i
  złoconych ołtarzy w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, osoby która będzie pełniła funkcję
  kierownika prac konserwatorskich (musi to być ta sama osoba, którą wykonawca wskaże jako
  spełniającą warunek udziału w postepowaniu określony w pkt 5.4 ppkt a).
 2. Doświadczenie będzie wyrażone w powierzchni ołtarzy przy konserwacji/restauracji których osoba
  ta, pełniła funkcję kierownika prac konserwatorskich.
 3. Powierzchnia ołtarzy powinna być wyrażona w metrach kwadratowych (m 2 ) z dokładnością do
  pełnego metra kwadratowego. W przypadku podania przez wykonawcę powierzchni w niepełnych
  metrach kwadratowych zamawiający do oceny przyjmie powierzchnię zaokrągloną w dół do pełnego
  metra kwadratowego.
 4. Jeżeli wykonawca nie wskaże doświadczenia osoby, o której mowa w pkt 1 w pełnieniu funkcji
  kierownika prac konserwatorskich przy wykonaniu kompleksowej konserwacji, drewnianych,
  polichromowanych i złoconych ołtarzy w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, oferta otrzyma 0
  pkt.
 5. W przypadku podania przez wykonawcę powierzchni większej niż 100 m 2 do punktacji zostanie

podstawiona wartość 100 m 2 .

 1. Wykonawcy będą oceniani wg następującego wzoru:
  Powierzchnia ołtarzy z badanej oferty
  ———————————————————————– × 100 pkt × waga kryterium
  Najmniejsza powierzchnia ołtarzy”
 • tabeli w pkt 8 Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do postępowania zakupowego – w
  załączeniu aktualny Formularz ofertowy.
  Ad.2. Zgodnie z pkt 4 ppkt 4 Ogłoszenia postępowania zakupowego, zakres prac opisują: Projekt
  architektoniczno-budowlany, Wyciąg z programu prac badawczych oraz konserwacji i restauracji polichromii
  w nawach, zakrystii i skarbcu oraz Wyciąg z programu konserwacji i restauracji wybranych elementów
  wystroju i wyposażenia wnętrza.
  Jednocześnie Zamawiający wskazał w pkt 4 ppkt 6.2 Ogłoszenia postępowania zakupowego, że
  Wykonawca jest zobowiązany do ujęcia w złożonej ofercie wszystkich ewentualnych dodatkowych prac i
  elementów, które nie zostały wprost ujęte w opisie przedmiotu zamówienia i dołączonych załącznikach
  uszczegóławiających opis przedmiotu zamówienia, ale są ważne bądź niezbędne do poprawnego
  funkcjonowania i stabilnego działania instalacji oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak również dla
  uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego działania przedmiotu zamówienia.
  Zamawiający nie udostępnia przedmiarów prac.
  Ad. 3. a) Rekonstrukcja posadzki oraz konserwacja oryginalnych reliktów posadzki w kościele Archikatedry
  pw. św. Jana Chrzciciela i Wniebowzięcia NMP w Przemyślu dotyczy tylko prezbiterium.
  Ad. 3. b) Prace badawcze oraz konserwacja i restauracja polichromii i detali architektonicznych dotyczy
  nawy głównej kościoła.
  Ad. 3. c) W ramach konserwacji detali architektonicznych przewiduje się wykonanie pełnego zakresu
  konserwacji ołtarzy.
  Ad. 4. Zgodnie z §4 ust. 4 Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do Ogłoszenia postępowania
  zakupowego wypłata wynagrodzenia będzie oparta na zasadach przyjętych zgodnie z Regulaminem Naboru
  wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja I ” oraz Uchwałą
  nr 232/2022 Rady Ministrów dnia 23 listopada 2022r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu
  Odbudowy Zabytków dostępnymi na stronie internetowej https://www.bgk.pl/programy-i-
  fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow-edycja-pierwsza/#c28935. Oznacza to, że
  zapłata wynagrodzenia wykonawcy może być dokonana wyłącznie w oparciu o otrzymane przez
  Zamawiającego dotacje. W celu rozwiania wątpliwości Zamawiający na podstawie pkt 20 ppkt 1 Ogłoszenia
  postępowania zakupowego dokonuje zmiany zapisów §4 ust. 4 Wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:
 1. Rozliczenie między stronami nastąpi w oparciu o faktury VAT wystawiane, za wykonane zakończone i
  odebrane etapy robót, zgodnie z aktualnym Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, na podstawie
  Protokołu Częściowego Odbioru Robót i atestów na wbudowane materiały, lub odpowiednio Protokołu
  Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i przedstawicieli
  Wykonawcy.
 2. Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi, w oparciu o fakturę częściową wystawioną za wykonanie
  wydzielonych etapów ujętych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym zatwierdzonym przez
  Zamawiającego, w transzach:
  a) pierwsza transza w wysokości 2% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy,
  b) druga transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy,
  przy czym będzie ona równa dofinansowaniu z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja 1.
 3. Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na rachunek
  Wykonawcy wskazany na fakturze, przy czym dla wskazanego rachunku:
  a) prowadzony jest rachunek VAT zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo
  bankowe (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2357 z zm.),
  b) rachunek jest i będzie rachunkiem, o którym mowa w w art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy z dnia 11 marca
  2004 roku o podatku od towarów i usług.
 4. Odbiór całego zadania inwestycyjnego następuje w Protokole Końcowym Odbioru Prac, niezależnie od
  podpisanych Protokołów Odbioru Częściowego Robót. Z chwilą podpisania Protokołu Końcowego Odbioru
  Prac zaczynają bieg wszelkie terminy, a w tym związane z gwarancją jakości i rękojmią.
 5. Wykonawca przyjmuje do wiadomości że wypłata wynagrodzenia będzie oparta na zasadach przyjętych
  zgodnie z Regulaminem Naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy
  Zabytków – edycja I oraz Uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów dnia 23 listopada 2022r. w sprawie
  ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dostępnymi na stronie internetowej
  https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow-edycja-
  pierwsza/#c28935.

Formularz ofert poniżej:

Przemyśl, 30.01.2024 r.

Przemyśl, 13.09.2017 r.

Parafii Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela
przy Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu
ul. Zamkowa 3, 37-700 Przemyśl

Uczestnicy Postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

W imieniu Parafii Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela przy Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu uprzejmie informuję, iż zgodnie z treścią ogłoszenia w Zapytaniu ofertowym Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia postępowania.

Mając na uwadze powyższe, oraz w celu zapewnienia precyzyjnego opisu przedmiotu zamówienia, niniejszym informuję o unieważnieniu postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na wybór wykonawcy robót budowlanych w ramach zadania pn. „Odtworzenie i udostępnienie zabytkowej Rotundy przy Bazylice Archikatedralnej oraz renowacja i odnowienie obiektu Bazyliki”, położonej w miejscowości Przemyśl.

Z poważaniem

Ks. Edward Sobolak
Pełnomocnik Zamawiającego


ZAWIADOMIENIE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU

Nazwa zamówienia:
Odtworzenie i udostępnienie zabytkowej Rotundy przy Bazylice Archikatedralnej oraz renowacja i odnowienie obiektu Bazyliki”, położonej w miejscowości Przemyśl realizowanego w ramach projektu nr nr RPPK.04.04.00-18-0072/16

Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

Zadanie nr 1 – Odtworzenie i udostępnienie zabytkowej Rotundy przy Bazylice Archikatedralnej, obejmujące:

 • Odgruzowanie prowadzone pod ścisłym nadzorem archeologicznym, oraz odsłonięcie dodatkowych (w stosunku do stanu istniejącego) wątków murowanych i reliktów, umożliwiające ekspozycję całego obrysu zewnętrznych ścian, celem pełnego zabezpieczenia rotundy – zgodnie z opracowaniem graficznym, obniżenie istniejącego poziomu posadzki z wykonaniem stabilizujących warstw podposadzkowych i posadzki i wykonaniem prawidłowego zabezpieczenia przeciwwodnego w obrębie i poza obrysem ścian rotundy.
 • Wykonanie stropów podpierających obecną posadzkę prezbiterium Katedry wraz z jej podbudową. Stropy podpierające zaprojektowano przy założeniu, że ich realizacja będzie przebiegać etapami metodą podsadzania.
 • Uporządkowanie przejść technicznych umożliwiających właściwy dostęp do wnętrza rotundy i poziomów użytkowych na planowanej trasie zwiedzania odsłoniętych reliktów.
 • Wzmocnienie i zespolenie istniejących fragmentów sklepień i ścian kamiennych i ceglanych krypt, przeznaczonych do pozostawienia poza obrysem ścian rotundy.
 • Wykonanie podbicia fundamentów romańskiej Rotundy św. Mikołaja.
 • Wykonanie prac konserwacyjno – remontowych dla odkrytych elementów zarysowanych, spękanych oraz elementów zawilgoconych lub zagrzybionych,
 • Wykonanie izolacji poziomej i pionowej przeciwwodnej i przeciwwilgociowej ścian i posadzek, dostosowanej do panujących warunków hydrogeologicznych, wspomaganej rozwiązaniami technicznymi umożliwiającymi usuwanie nagromadzonej wody i wilgoci.
 • Wykonanie instalacji grzewczej z zapewnieniem prawidłowej wentylacji pomieszczeń i ich klimatyzacji w obrębie ścian rotundy, oraz w obrębie bezpośrednio sąsiadujących krypt.
 • Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej, oraz niskoprądowej umożliwiające prawidłowe oświetlenie obszaru piwnic pod prezbiterium, oświetlenie ekspozycyjne, oświetlenie awaryjne, sygnalizację i monitoring. 
 • Wykonanie technicznych podestów i ramp w konstrukcji stalowej na fundamencie punktowym.
 • Wykonanie oznaczenia i plansz informacyjnych dla zwiedzających

Zadanie nr 2 – Renowacja i odnowienie obiektu Bazyliki Archikatedralnej poprzez remont elewacji i zewnętrznych elementów wykończenia obiektu, obejmujące:

 • Remont wypraw tynkowych będzie obejmował renowację tynków zewnętrznych.
 • Remont elementów wapiennych – w ramach zadania wszystkie elementy zewnętrzne, wykonane z wapienia, zostaną odsłonięte, oczyszczone, uzupełnione oraz zabezpieczone.
 • Remont elementów wykonanych z piaskowca – wszystkie elementy zewnętrzne, wykonane z piaskowca, zostaną odsłonięte, oczyszczone, uzupełnione oraz zabezpieczone. 
 • Remont elementów metalowych – remont obejmuje m.in. żaluzje na wieży, kotwy spinające. 
 • Remont stolarki drzwiowej –w ramach prac związanych z remontem elewacji przewiduje się konserwację i zabezpieczenie elementów stolarki drzwiowej zewnętrznej. 
 • Remont drewnianych elementów stolarki okiennej (wieża).
 • Remont elementów miedzianych (z wyłączeniem pokrycia dachu) – w ramach prac związanych z remontem elewacji przewiduje się konserwację i zabezpieczenie elementów miedzianych (blacha, rynny). 

Kod CPV

45453000 – 7 – Roboty remontowe i renowacyjne
45000000 – 7 – Roboty budowlane
45400000 – 1  – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45210000 – 2  – Roboty budowlane w zakresie budynków 
45330000 – 9  – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45310000 – 3  – Roboty instalacyjne i elektryczne 

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteriami oceny ofert są:
1. Oferowana cena – 60%
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani według następującego wzoru : 

Najniższa cena z ofert niepodlegających odrzuceniu
PC =——————————————————————–x waga kryterium 60
Cena badanej oferty

gdzie: PC  – ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za cenę oferty brutto.
2. Długość okresu gwarancji – 20%
W powyższym kryterium oceniana będzie ilość pełnych miesięcy przez jaką wykonawca obejmie gwarancją całość przedmiotu zamówienia. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:

Ilość miesięcy z badanej oferty
PG =——————————————————————–x waga kryterium 20
Największa ilość miesięcy

Minimalny okres gwarancji, jaki może zaoferować wykonawca dla robót budowlanych to 36 miesięcy. Oferta wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 36 m-cy zostanie odrzucona.
W przypadku robót budowlanych podanie przez Wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy do wzoru zostanie podstawiony okres 60 m-cy.
3. Wysokość kar umownych za nieterminowe wykonanie zamówienia  – 20%
Oferty będą oceniane według następującego wzoru: 
PKR = ilość punktów za wysokość kary umownej określonej w zakresie zwłoki w wykonywaniu robót budowlanych

W powyższym kryterium oceniana będzie wysokość kar umownych za przekroczenie czasu wykonania zamówienia. Oferty będą oceniane według następującego wzoru: 

 Wysokość proponowanych kar umownych za opóźnienie w realizacji zamówieniaLiczba pkt 
 Kary umowne w wysokości 0,20 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia 0 pkt
 Kary umowne w wysokości 0,40 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia 4 pkt
 Kary umowne w wysokości 0,80 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia 8 pkt
 Kary umowne w wysokości 1,20 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia 12 pkt
 Kary umowne w wysokości 1,60 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia 16 pkt
 Kary umowne w wysokości 2,00 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia 20 pkt

Kary umowne liczone będą w % (podanych w ofercie wykonawcy) od kwoty wynagrodzenia wykonawcy. 

2. Łączna ilość punktów otrzymanych przez wykonawcę będzie sumą iloczynów punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach i wag danego kryterium.

PO = PC + PG + PKR

Gdzie: 
PO – suma punktów przyznanych danej ofercie,
PC – punkty w kryterium Cena,
PG – punkty w kryterium Długość okres gwarancji,
PKR – punkty w kryterium Wysokość kar umownych za nieterminowe wykonanie zamówienia

3. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.
Warunki udziału w postępowaniu

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności muszą wykazać:
  • wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 roboty budowlane obejmujące swoim zakresem przebudowę lub rozbudowę lub remont, o wartości robót minimum 1 500 000,00 zł brutto.
  • wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 roboty budowlane obejmujące swoim zakresem remont elewacji i/lub termomodernizację obiektu użyteczności publicznej, o wartości robót minimum 1 000 000,00 zł brutto każda.
  • dysponowanie wymienionymi poniżej osobami przewidzianymi do realizacji zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia wymienionych poniżej osób, przewidzianych do realizacji zamówienia, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia i będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi: 
   • co najmniej 1 osoba posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
   • co najmniej 1 osoba posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
   • co najmniej 1 osoba posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Wadium

 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 70.000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych). 
 2. Wadium należy wnieść przed upływem ostatecznego terminu składania ofert, tj. do dnia 11.09.2017 r., do godz. 9:00 w następującej formie:
  • pieniądzu,
  • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
  • gwarancjach bankowych,
  • gwarancjach ubezpieczeniowych,
  • w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
 3. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału u Zamawiającego w odrębnej kopercie przed terminem składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji konieczne jest, aby zawierała klauzulę zapłaty sumy wadialnej na rzecz zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie oraz zostaną złożone w oryginale.

Termin składania ofert:
2017-09-11 Godzina 9.00

Miejsce składania ofert:
siedziba Zamawiającego tj.: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela przy Bazylice Archikatedralnej ul. Zamkowa 337-700 Przemyśl

Termin wykonania zamówienia:
2018-08-31

Cała treść ogłoszenia wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej pod adresem: http://www.katedra-przemysl.pl

Warunki zmiany umowy

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
  • przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, w okresie dłuższym niż 10 następujących po sobie dni kalendarzowych – potwierdzonego pisemnie przez Inżyniera Kontraktu przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie,
  • przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej,
  • przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych,
  • przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej,
  • zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy,
  • konieczności dokonania wymiany osób, o których mowa w treści umowy, po stronie którejkolwiek ze stron umowy.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
W przypadku unieważnienia postępowania zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert.

Załączniki do niniejszego ogłoszenia
Treść Zapytania Ofertowego [pobierz 0,8 MB]
Załącznik nr 1 do zapytania – Formularz ofertowy [pobierz 0,5 MB]
Załącznik nr 2 do zapytania – Tabela elementów scalonych  [pobierz 0,2 MB]
Załącznik nr 3 do zapytania – Wykaz wykonanych robót budowlanych [pobierz 0,4 MB]
Załącznik nr 4 do zapytania – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu przetargu [pobierz 0,4 MB]
Załącznik nr 5 do zapytania – Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym. [pobierz 0,4 MB]
Załącznik nr 6 do zapytania – Wzór umowy  [pobierz 1,0 MB]
Załącznik nr 7 do zapytania – Dokumentacja techniczna  [pobierz 132,4 MB]


Przemyśl, dnia 2017-09-04

Uczestnicy postępowania

Dot. postępowania przetargowego na zadanie pn. „Odtworzenie i udostępnienie zabytkowej Rotundy przy Bazylice Archikatedralnej oraz renowacja i odnowienie obiektu Bazyliki”, położonej w miejscowości Przemyśl”

Zamawiający informuje, iż w dniach 2017-09-01 – 2017-09-04 wpłynęły zapytania do przedmiotowego postępowania. W związku z powyższym zgodnie z zapisami siwz Zamawiający udziela odpowiedzi na przedmiotowe pytania:

 1. Proszę o podanie terminu związania ofertą.

  Odpowiedź: Termin związania ofertą w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni.


 2. Proszę o podanie punktów utraty wadium.

  Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawca będzie się uchylał od przystąpienia do podpisania umowy, nastąpi utrata wadium. 


 3. Czy zamówienie obejmuje remont elewacji wieży?

  Odpowiedź: Zamówienie nie obejmuje remontu elewacji wieży. Natomiast przedmiotem zamówienia objęte są elementy stolarki okiennej wieży oraz elementy metalowe np. żaluzje. 


 4. Czy zamówienie obejmuje wykonanie izolacji płyty tarasu na elewacji frontowej katedry, co zostało ujęte w programie prac konserwatorskich, a pominięte w przedmiarach?

  Odpowiedź: Zgodnie z treścią zapytania ofertowego, nadrzędnym dokumentem w zakresie opisu przedmiotu zamówienia jest dokumentacja projektowa – projekt budowlany. Projekt budowlany zakłada remont płyty tarasu, jednak szczegółowy program prac zostanie uzgodniony po dokładnej ocenie stanu zachowania i zakresu zniszczeń, co nastąpi z udziałem służb konserwatorskich. 


 5. Zgodnie z zapytaniem ofertowym w zakres prac wchodzi wykonanie oznaczenia i plansz informacyjnych dla zwiedzających. W projekcie brak informacji na ten temat. Prosimy o podanie szczegółów dotyczących tego zakresu prac.

  Odpowiedź: Zakres zamówienia obejmuje z jednej strony montaż oznaczenia i plansz informacyjnych związanych z bezpieczeństwem odwiedzających – są to typowe oznaczenia, regulowane stosownymi przepisami. Ponadto, Zamawiający oczekuje od Wykonawcy wykonania 2 plansz informacyjnych o wymiarach min. 1 m x 0,6 m, wykonanych z materiału trwałego i odpornego na warunki atmosferyczne – np. wilgoć, na których umieszczone zostaną informacje dotyczące historii obiektu rotundy oraz zakresu prowadzonych prac. Treść powinna zostać uzgodniona z Zamawiającym.


 6. Prosimy o potwierdzenie, że zakup opraw oświetleniowych jest na koszt Inwestora – zgodnie z zapisami w projekcie.

  Odpowiedź: Zakup i montaż opraw oświetleniowych objęty jest dokumentacją projektową, a zatem stanowi przedmiot zamówienia. Zostało to potwierdzone i wykazane w przedmiarach robót branży elektrycznej. Natomiast zapis w projekcie budowlanym, mówiący, iż to Zamawiający w trakcie realizacji inwestycji dokona wyboru i zakupu opraw oświetleniowych należy rozumieć, iż Zamawiający, zlecając zakup i dostawę opraw oświetleniowych w ramach zamówienia dokona doboru tych opraw.



  Zamawiający pozostawia termin składania ofert bez zmian.
Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb