Chrzest

Chrzest dziecka odbywa się w kościele parafialnym stałego miejsca zamieszkania rodziców (nie ma znaczenia miejsce zameldowania). Jeśli ma być udzielony gdzieś indziej (poza parafią zamieszkania), konieczna jest pisemna zgoda Księdza Proboszcza miejsca zamieszkania rodziców. Chrzest zgłaszają osobiście rodzice dziecka (lub rodzic) w kancelarii parafialnej.

W kancelarii, zgłaszając dziecko do chrztu, należy przedłożyć:

 • metrykę urodzenia USC,
 • jeżeli rodzice dziecka mieszkają w innej parafii, należy dostarczyć stosowną zgodę przeniesienia chrztu,
 • zaświadczenia rodziców chrzestnych z ich parafii, że mogą być dopuszczeni do tej funkcji.

Wymagania dla rodziców chrzestnych:

 • ukończony 16 rok życia,
 • młodzież ucząca się, może być poproszona o przedstawienie pisemnego potwierdzenia od swojego katechety, o uczestnictwie w lekcjach religii,
 • przyjęty sakrament bierzmowania,
 • bez przeszkód przystępują do sakramentów św.,
 • żyją zgodnie z przykazaniami Bożymi i nauką Pana Jezusa,
 • uczestniczą w niedziele i święta we Mszy Świętej i systematycznie przystępują do spowiedzi i Komunii św.

Nie mogą być chrzestnymi:

 • osoby żyjące w związku niesakramentalnym (konkubinacie, bez ślubu kościelnego),
 • młodzież, która nie uczęszcza na katechezę,
 • osoby, które nie przyjęły sakramentu bierzmowania,
 • osoby obojętne religijnie,
 • osoby prowadzące gorszący tryb życia.

Przed chrztem rodzice i chrzestni powinni przystąpić do spowiedzi, a w dniu chrztu – do Komunii św. Przy chrzcie św. asystują zarówno rodzice, jak i chrzestni. Do chrztu św. przychodzimy do kościoła 15 minut przed wyznaczoną godziną. Gdyby chrzest św. miał być z różnych przyczyn przełożony na inny termin, należy o tym poinformować parafię.

Chrzest dzieci – wskazania dla rodziców

W związku z chrztem dzieci, Kościół podaje rodzicom następujące wskazania i przepisy:

 1. Zalecanym terminem chrztu dziecka jest okres jednego miesiąca po narodzeniu.
 2. W obrzędzie chrztu w kościele powinni wziąć udział, jeśli to możliwe, matka i ojciec dziecka, ponieważ mają do spełnienia ważne zadania i czynności liturgiczne: publicznie proszą o chrzest dziecka, kreślą na jego czole znak krzyża, wyrzekają się szatana i składają wyznanie swojej wiary oraz otrzymują specjalne błogosławieństwo Matka niesie swoje dziecko do chrzcielnicy.
 3. Dla każdego dziecka rodzice wybierają chrzestnych: matkę i ojca. Są oni przedstawicielami duchowej rodziny dziecka i reprezentują Kościół. W razie potrzeby mają wspierać rodziców w wychowaniu dziecka w wierze i zasadach moralności chrześcijańskiej. Również chrzestni składają podczas liturgii wyznanie wiary i dlatego do tego zaszczytnego zadania nie można wybierać osób. które nie mogą uczynić tego szczerze.
 4. Ojciec chrzestny przygotowuje dla dziecka świecę chrzcielną, a matka chrzestna symboliczną białą szatę. Symbole te, będące zarazem pamiątką chrztu, chrzestni przynoszą do kościoła na liturgię chrztu.
 5. Liturgia chrztu dziecka powinna odbywać się zazwyczaj w niedzielę, w dniu, w którym Kościół wspomina Zmartwychwstanie Jezusa. Należy się dostosować do godziny wyznaczonej na udzielanie chrztu.
 6. Akt chrztu dziecka spisuje się według danych zawartych w metryce Urzędu Stanu Cywilnego, której odpis należy przedstawić duszpasterzowi. Rodzice powinni wcześniej wybrać imiona dla swego dziecka, przynajmniej jedno. Piękną tradycją jest wybieranie imienia świętych lub błogosławionych, którzy stają się duchowymi patronami dziecka. Rodzice zaś świadczą w ten sposób o swojej świadomej przynależności do Kościoła.
 7. Przyjęcie, które rodzice urządzają dla chrzestnych, rodziny i przyjaciół na znak radości, że ich dziecko narodziło się w Chrystusie przez chrzest do życia wiecznego, ma mieć chrześcijański charakter. Niech wszyscy uczestnicy przyjęcia pamiętają, że wśród nich obecny jest Chrystus, który zamieszkał przez Ducha Świętego w nowo ochrzczonym dziecku.
 8. Aby chrzest swego dziecka przeżyć w duchu wdzięczności Bogu za Jego wielki dar i zjednoczyć się w uświęconym przez chrzest dzieckiem w miłości i łasce Chrystusa, rodzice, oczyszczeni w sakramencie pokuty, powinni przystąpić w dniu chrztu do Komunii Świętej – również chrzestni, członkowie rodziny i przyjaciele, biorący udział w uroczystości.
 9. Po udzieleniu chrztu, rodzice dziecka, wdzięczni Bogu i wierni podjętym zadaniom, mają obowiązek doprowadzić dziecko do poznania Boga, nauczyć je modlitwy, posyłać je na katechizację i przygotować do uczestnictwa w Eucharystii i przyjęcia sakramentu bierzmowania.
Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb